Brede diagnostiek

Alle elementen van een kwaliteitsvol diagnostisch onderzoek kunnen aan bod komen:

  • beschrijvende, classificerende diagnostiek: gericht op het vaststellen van gedragskenmerken zoals deze tot uiting komen in klinisch observeerbare fenomenen
  • verklarende diagnostiek: gericht op het vaststellen van de oorzaken, in stand houdende en compenserende factoren
  • handelings- en competentiegerichte diagnostiek: gericht op de vertaling van het probleem of de stoornis in het gedrag binnen diverse levensdomeinen
  • indicerende diagnostiek: gericht op het in kaart brengen van hulpvragen en zorgbehoeften

In verband met dit laatste is WVCB door het VAPH als MDT erkend. Wij kunnen een rol spelen in de toeleiding naar een Persoonsvolgend Budget (PVB) meerderjarigen.

Complementariteit

Onze dienstverlening is complementair met die van andere actoren. Wij vormen voor heel wat mensen een essentieel onderdeel in het traject naar kwaliteitsvolle zorg en naar een hogere kwaliteit van leven.

Bv. eerste lijn: differentiaal-diagnostiek om uit te klaren of iemand in aanmerking komt voor een PVB, maar ook in functie van handvatten om het traject ondersteuningsplanning te onderbouwen

Bv. thuisbegeleiding: verworven inzichten onderzoek worden meegenomen in begeleiding

Bv. PZ, CGG: handvatten binnen behandelings-/therapeutische context

Bv. VDAB/GTB: handvatten binnen arbeidsbemiddelingscontext

Focus op zowel draagkracht als moeilijkheden in interactie met de context

Hoewel bij een diagnostisch traject noodzakelijkerwijs de beperkingen/moeilijkheden in beeld worden gebracht, leggen onze teamleden daarnaast ook de focus op sterktes. Die worden zowel in de verslaggeving als tijdens de eindbespreking in de verf gezet.

Interdisciplinair & differentieel-diagnostisch

Het team is interdisciplinair samengesteld: maatschappelijk medewerkers, psychologisch medewerkers, arts/psychiaters.

Naast de focus op ASS kijken wij in het onderzoek breed naar eventuele bijkomende psychiatrische en somatische problematiek (comorbiditeit).

Daarnaast brengen wij eventueel alternatieve verklaringen (differentiële diagnose) in rekening en zoeken wij naar de zorgbehoeften op verschillende levensdomeinen.

Wij werken continu aan een verbetering van ons referentie-/kenniskader.

Intersectorale meerwaarde

De DIASS+-werking heeft voor diverse sectoren een meerwaarde te betekenen. Zowel actoren binnen VAPH-context, GGZ, eerstelijns welzijn, tewerkstelling, enz. kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks baat hebben bij onze diagnostische trajecten.

Laagdrempelig

Cliënten kunnen zelf bij ons aankloppen of komen op verwijzing. Wij waken over een autismevriendelijke benadering, gedurende het volledige diagnostisch traject. Onze locatie in Roeselare doet dienst als centraal onderzoekspunt. Indien mobiliteit een probleem vormt, zoeken wij samen met de cliënt naar een alternatief. De basisfinanciering van de Vlaamse Overheid en de financiële steun van lokale overheden zorgen ervoor dat we de diagnostische trajecten financieel toegankelijk kunnen aanbieden.

Belangrijk aandachtspunt is hier wel de wachttijd tussen aanmelding en diagnostisch onderzoek, die bedraagt momenteel ongeveer 3 jaar.

Maximale betrokkenheid cliënt & context

Van bij de start heeft de cliënt het eigenaarschap rond het diagnostisch traject. Hij/zij wordt maximaal betrokken en geïnformeerd. De context wordt mee uitgenodigd, ook tijdens de eindbespreking waar conclusie en advies besproken worden.

Onafhankelijk & neutraal

WVCB vzw heeft geen aanbod begeleiding/behandeling/zorg/ondersteuning. Wij hebben geen enkel belang bij het resultaat van het diagnostisch onderzoek en kunnen volledig neutraal adviseren.

Louter diagnostiek laat bovendien toe om enkel met dié bril een diagnostisch traject in te gaan. Wij worden op geen enkele manier beïnvloed door een eventueel begeleidings-/behandelingstraject achteraf.

De cliënt komt terecht in een neutrale setting, wat mogelijk drempelverlagend kan zijn.

De psychiaters en de huisarts met wie wij een samenwerkingsverband hebben, hebben elk een therapeutische/medische praktijk en een eigen netwerk waardoor zij ook optimaal voeling met het klinisch/therapeutisch/medisch veld hebben.

Voor de andere teamleden wordt geïnvesteerd in opbouw en in stand houden van kennis inzake het welzijns- en gezondheidslandschap.

Respectvol & waarderend

Ons team werkt steeds in samenspraak met de cliënt (en het netwerk): respect voor de vragen & keuzevrijheid, een maximale betrokkenheid van de cliënt (en het netwerk) in het diagnostisch traject wordt nagestreefd.

Respect voor de eigenheid van de cliënt met aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen, de beleving, de sociale context

Een niet-discriminerende, respectvolle benadering van de cliënt

Respect voor de privacy van de cliënt, wat inhoudt dat alle gegevens en informatie in discretie wordt behandeld en dat er geen gegevens of informatie worden gevraagd die niet relevant zijn in het kader van het diagnostisch traject, noch informatie wordt doorgegeven zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Een open houding ten aanzien van de cliënt

Ruim netwerk & samenwerking

Het netwerk van WVCB vzw is behoorlijk ruim te noemen en strekt zich uit over verschillende sectoren. WVCB heeft verschillende formele en informele samenwerkingsverbanden, ook binnen andere sectoren. De verwijzingen komen ook vanuit verschillende sectoren.

Wij engageren ons in verschillende overlegstructuren & -fora, in 2023:

bestuur & AV DOP W-Vl, AV Verwijzersplatform, provinciaal MDT-overleg, Commissie Toeleiding Vlaams Welzijnsverbond, COC W-Vl,  stuurgroep project DIA-Land, stuurgroep Academische Werkplaats Autisme, Vlaamse Toeleidingscommissie, bestuur & AV Kwaliteitscentrum Diagnostiek, PW Toeleiding VAPH (plaatsvervanger), ad hoc overleg-, werk-, stuur- of denkgroepen.

Ruime expertise

Sinds 2007 werden binnen DIASS(+) meer dan 1000 volledige differentieel-diagnostische trajecten ASS/AD(H)D/verstandelijke beperking uitgevoerd. 

Wetenschappelijk onderbouwd

Hoewel onze werking niet rechtstreeks gekoppeld is aan een universitaire/academische setting menen wij sterk wetenschappelijk onderbouwd te werken. Wij volgen de evoluties inzake diagnostisch onderzoek, methodieken, enz., zowel in Vlaanderen als in het buitenland, van nabij op.

Wij streven ernaar nieuwe inzichten steeds zo adequaat mogelijk te implementeren.

Diass+

0499 / 517 331
elke werkdag tussen 9u-12u
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
aanmeldingsformulier website

MDT

0499 / 517 330
elke werkdag tussen 9u-12u
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
aanmeldingsformulier website

Andere vragen / Klachten

0499 / 517 322
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.